fbpx
+48 733 710 608 info@sailskipper.pl

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży GENERALI

Teraz podróżuj na nasze rejsy NO STRESS, przygotowaliśmy dla Ciebie ubezpieczenie na wypadek rezygnacji lub przerwania z podróży z różnych przyczyn losowych, również z powodu pozytywnego wyniku testu lub zachorowania COVID

W skrócie:

Koszt ubezpieczenia to ok 5-8% wartości kosztu rejsu. W przypadku gdy nie będziesz mógł uczestniczyć w rejsie z powodów niezależnych od Ciebie, ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty rejsu, samolotów i innych składników zaplanowanej i niedobytej lub przerwanej podróży. Ubezpieczenie należy zawrzeć w ciągu 3 dni od podpisania umowy rejsu. Ubezpieczenie działa zarówno przed jaki i w trakcie podróży m.in. w wypadku: zachorowania na COVID-19 w tym osoby bliskiej wymagającego hospitalizacji, zaostrzenia choroby przewlekłej w tym osoby bliskiej wymagającego hospitalizacji, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, powikłaniami z ciążą, śmierci osoby bliskiej, szkody w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa, wypowiedzenia umowy o pracę, wyznaczenia rozpoczęcia pracy, kradzieży dokumentów, otrzymania obowiązkowego stawiennictwa w sądzie…

Aby skorzystać z tego ubezpieczenia wypełnij formularz kontaktowy,
Agent ubezpieczeniowy skontaktuje się z Tobą, w razie potrzeby poniżej znajdziesz nr kontaktowy do niego.

> formularz kontaktowy

Agent ubezpieczający: ALPINA Damian Szpilski (+48 502 450 563)
Dokumenty źródłowe:
Karta zalet Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży (obowiązująca od 20.01.2022)
Karta produktu Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży – obowiązująca od 20.01.2022 r.
OWU Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży – obowiązujące od 20.01.2022 r.

 

Dokładnie:

Koszty rezygnacji albo przerwania podróży

Za koszty rezygnacji z podróży albo przerwania podróży, uważa się koszty w wysokości do 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego, wyłącznie wynikających z zawartej przez Ubezpieczonego umowy podróży, które zostały utracone i nie zostały zwrócone przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, w związku z rezygnacją z podróży albo przerwania podróży.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem może zostać objęta umowa podróży – dokument wydany (również podczas sprzedaży internetowej) przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora, na rzecz Ubezpieczonego, który zawiera warunki umowy, miejsce pobytu, numer i cenę, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, za umowę podróży uważa się:
• umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej,
• umowę uczestnictwa w rejsie,
• umowę rezerwacji noclegu,
• umowę czarteru jachtu,
• umowę wynajmu auta,
• umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach,
• bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,
• bilet podróży (lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy).
Jednocześnie można ubezpieczyć kilka umów podróży pod warunkiem, że zostały zawarte tego samego dnia.
W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia obejmującego więcej niż jedną umowę podróży, jako sumę ubezpieczenia należy wskazać łączny ich koszt.
W przypadku gdy umowy podróży zostały zawarte w różnych dniach, wówczas każda z tych umów wymaga zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia „Generali, z myślą o koszach rezygnacji z podróży”.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumą łączną dla wszystkich Ubezpieczonych i jest równa cenie zawartej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 000 PLN na jednego Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:
Jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni:
• w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy podróży – w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie
dodatkowym.
Jeśli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej:
• w dniu zawarcia umowy podróży, ale nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży – w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie dodatkowym.

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży
W ZAKRESIE DODATKOWYM

Nagłe zachorowanie na COVID-19

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Zaostrzenie choroby przewlekłej

Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 

Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej
hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży

Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży

Ciąża

Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem
ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży Ubezpieczona/Współuczestniczka podróży/żona lub konkubina Ubezpieczonego/żona lub konkubina Współuczestnika podróży była przed 10 tygodniem ciąży.

Wyznaczenie Ubezpieczonemu, Współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia

Śmierć

Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w tym również w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19, która nastąpiła do 45 dni przed datą rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży

Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży lub w trakcie podróży, w tym również w wyniku choroby przewlekłej,
zachorowania na COVID-19

Zdarzenia losowe

Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła do 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych

Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży

W związku z pracą

Wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Generali nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży

Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

Kradzież dokumentów albo pojazdu

Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce do 30 dni przed datą rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom

Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce do 30 dni przed datą rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży

Wezwanie do sądu

Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe a termin wezwania przypada na okres podróży

 

Subskrybuj

aby jako pierwszy otrzymywać informacje o naszych nowych oferach i promocjach. Obiecujemy, że nie będziemy cię niepokoić częściej niż raz na kilka tygodni! :)

Dziękujemy za subskrypcję!